Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

24_kronika


Kronika městyse Kněževes


Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 11. března 1934 byl jsem pověřen funkcí obecního kronikáře zdejší obce po dosavadním kronikáři p. odb. učiteli Jos. Haunerovi, který se kronikářství vzdal.

V Kněževsi 20. března 1934

Alois Gebhart

1929

Ve zdejší obci bylo letos 31 960 kop chmelnic. Sklizeno bylo
3929 žoků chmele. Chmel byl poměrně laciný; platilo se průměrně Kč 700 za 50 kg.

Veliké mrazy a značné množství sněhu, které začátkem letošního roku byly mimořádně veliké, zničily mnoho ovocných stromů jak ve zdejší obci, tak i v jejím okolí.

Jelikož teplota vzduchu zejména v únoru klesla až na -35°C v našem kraji, byla příčinou mnoha nemocí a tím znemožňovala náležitou docházku školní, nařídilo ministerstvo školství a národní osvěty zastavení vyučování od 18. do 24. února. Pro neutuchající mrazy nebylo vyučováno na školách do konce února.

Kruté mrazy způsobily poruchy i v dopravě železniční – zpožďování vlaků.

Koncem března konány byly nové volby do místní školní rady. Předsedou byl zvolen p. Jak. Kučera, místopředsedou p. Čen. Najč a pokladníkem p. Jos. Hauner.

Z učitelského sboru odešly koncem škol. roku: Jos. Řeháková do Křivoklátu a Anna Fejfarová do Nového Strašecí. Na jejich místa byly jmenovány v září: Jiřina Hoffmannová a Frant. Štrossová.

K osvětové práci blahodárně v obci přispívá (vedle spolků) obecní knihovna obsahující 1626 svazků; z nich je 1428 knih zábavných, 198 poučných. Knihovníkem je od r. 1920 p. Jind. Junek. Letošního roku bylo výpůjček 4711. Knihy si vypůjčovalo 207 lidí, z nich 140 mužů a 67 žen. V květnu prohlédl knihovnu okresní dozorce knihoven p. prof. Jan Maloch.

V obci stavěno bylo málo: čp. 337 – p. Rychtařík Karel, čp. 340 – p. Jiřík Frant. V parku postaven kiosk – tabáková prodejna pí.
M. Vaškové.

Přirozená měna obyvatelstva je určena čísly: zemřelých 31, narozených 22.

1930

Zasazeno bylo 30 657 kop chmelnic. Sklizeno bylo 4213 žoků chmele. Cena byla velmi nízká Kč 320 za 50 kg.

Letos dne 14. dubna v půl páté hodině ráno vznikl požár v čp. 50 u p. Jos. Šímy, malorolníka. Stodola, ve které byl požár založen, shořela, od ní shořelo i obytné stavení. Z hospodářských strojů shořela řezačka, mlátička, ruč. a čist. mlýnek ceny Kč 50 000,- (pojištěno na Kč 25 600,-). Sbor zdejších hasičů poskytl první pomoc ohroženým a zachránil nábytek, peřiny, dobytek (za
Kč 30 000,-) a okolní budovy.

V březnu konala v sokolovně školní mládež s učitelstvem oslavu 80. narozenin páně presidentových, kde promluvil o životě pana presidenta odb. učitel Ant. Andert. V programu byly zpěvy žactva a recitace.

Okrašlovací spolek s místní osvětovou komisí, se školou a všemi spolky konal v rámci oslav národního osvobození (28. října) odhalení žulového památníku a reliéfu páně presidentova před budovou měšťanské školy. Slavnostním řečníkem byl okr. školní inspektor p. prof. Jan Maloch. Školní děti zpívaly a recitovaly. Zpěvy a dechovou hudbou přispěl místní kroužek pěv.-hudební.

Pomník
Pomník T. G. Masaryka.
 

Letošní rok byl jubilejním rokem knihovny, která byla založena před 60 lety, tj. v roce 1870. V posledních 4 letech vykazovala zdejší knihovna obecní největší vzrůst na okrese, a sice o 1 400 svazků. Bylo to částečně zásluhou mecenáše p. Jos. Amlera, který dostal pochvalné uznání za dary. Počet svazků koncem roku byl 1827, z nichž zábavných bylo 1623, poučných 204. Osob, které si knihy vypůjčovaly, bylo 186. Mužů bylo 131 a žen 55. Výpůjček za celý rok bylo 5870.
Josef Amler
Josef Amler, mecenáš knihovny.


Ku konci šk. roku 22. června byla výstavka žákovských prací z kreslení, z ručních prací výchovných a z ručních prací ženských.

Koncem šk. roku 1929 – 1930 odešel po 25leté školní činnosti ve zdejší obci do výslužby ředitel obecné a měšťanské školy p. Jos. Dufek. Na jeho místo byl jmenován zastupujícím ředitelem p. odb. učitel Jan Hlaváček. Z učitelského sboru odešel do Kožlan p. odb. učitel Ant. Andert. Do sboru učitelského vstoupili: Stan. Laun, Hel. Šímová a Růž. Beránková.

Dne 28. září bylo založeno při zdejší škole rodičovské sdružení za účelem součinnosti rodiny a školy při výchově dětí. Sdružení pořádalo před Vánocemi „Dětskou akademii“ ve prospěch chudých školních dětí.

Ve šk. roce 1929 – 30 vyskytly se u zdejších šk. dětí případy spály a záškrtu. Dvě děti zemřely.

Koncem srpna a začátkem září po manévrech v západních Čechách táhlo přes obec množství vojska.

Stavěno bylo jen v čp. 341 u p. Ant. Sajdla. Provedena adaptace kanceláře obecního úřadu. Byla dokončena regulace Hájevského potoka na dolním toku.

Přirozená měna obyvatelstva udána je čísly: 30 zemřelých, 38 narozených.

V květnu bylo konáno sčítání průmyslových, živnostenských, obchodních a zemědělských závodů.

V prosinci provedeno sčítání lidu. Bylo napočteno 1703 obyvatel.

Dne 15. prosince navštívil náš chmelařský kraj p. ministr obchodu dr. Jos. Matoušek.

Městským tajemníkem zdejším byl ustanoven pan Pavel Kaut od 30. dubna t. r.

Zápis
Zápis o návštěvě ministra Matouška.

1931

Úroda chmele byla dobrá, ale chmel byl velmi laciný. Z 25 702 kop chmelnic sklizeny byly 3 474 žoky chmele, ale za 50 kg chmele platilo se průměrně jenom 160 Kč. Peníze vynaložené na vypěstování a sklizení nebyly kryty nizounkou cenou sklizně, tak někde ani chmel nebyl očesán. Tento rok byl kritický pro chmelné kraje.

Na podzim byly konány nové volby obecní. Jednotlivé politické strany dle počtu hlasů jevily toto zastoupení: Republikánská str. 353 hlasů, sociálně demokratická 171 hlasů, národně socialistická 82 hlasů, komunistická 132 hlasů, živnostenská 83 hlasů, národně demokratická 74 hlasů.

Dle počtu hlasů bylo rozvržení mandátů následující: Republikánská strana 10 mandátů, sociálně demokratická 5 mandátů, národně socialistická 2 mandáty, komunistická 3 mandáty, živnostenská 2 mandáty, národně demokratická 2 mandáty.

Starostou byl opět zvolen pan Josef Vrábík, statkář. Prvním náměstkem starosty p. Alois Krejza a druhým náměstkem starosty p. Jos. Cédl.

Členové obecní rady jsou: pan Josef Hocký, pan Adolf Tůma,
pan Emil Franěk, pan Alois Tvrz, pan Jan Tureček.

Členové obecního zastupitelstva jsou: pan Josef Rudolf, pan Josef Amler, pan Eman. Konopásek, pan Václav Englický, pan Václav Ibl, pan Ludvík Štross, pan Josef Tůma, pan Ant. Pertl, pan Josef Perk, pan Frant. Kameník, pan Václav Mraček, pan Jos. Václavík, pan Emil Havránek, pan Jos. Futera, pan Zdeněk Mráz, pan Frant. Bazika.

Stavební ruch v obci není skoro žádný, konány jen tu a tam opravy staveb. Nově postaven byl jen domek č. 342 pí. Marxové.

Obcí bylo podniknuto válcování silnice přes obec a ke hřbitovu. Dokončena byla regulace rybníka u hostince p. Posledníka.

Všeobecná nezaměstnanost, nedostatek práce pro lidi, práce, kterou vykonávají za lidi stroje, jeví se pár let i v naší obci. Tak letos k státní stravovací akci (podpora v nezaměstnanosti) přihlášeno zde bylo průměrně 80 až 90 osob; z nich bylo 20 až 25 svobodných, ostatní ženatí, namnoze živitelé rodin.

Aby byla zmírněna nezaměstnanost, byl čištěn rybník u kostela
v rámci nouzových prací podniknutých obcí.

Zdejší Tělocvičná jednota Sokol trvale uctila památku zakladatele sokolstva veřejnou slavností dne 26. července, při níž vyzvednut význam Tyršův pro náš národ; při té příležitosti ulice před sokolovnou nazvána ulice Tyršova.

Tyršova ulice
Ulice před sokolovnou, od roku 1931 Tyršova.
 

V květnu sehráno dětské divadelní představení „Kouzelné střevíce“ ve prospěch pokladny rodičovského sdružení.

Z obecní knihovny vypůjčovali si knihy 204 čtenáři; výpůjček bylo 7 451. Koncem roku obsahovala knihovna 2001 svazek, z nich bylo 1791 zábavných a 210 poučných.

Řím. katol. farář P. Frant. Smrž odešel do výslužby, faráře potom zastupoval administrátor P. dr. Kamil Kabourek. P. Smrž působil zde od r. 1884.

Po řed. Dufkovi byl ustanoven def. řed. zdejších škol p. okresní školní inspektor Ant. Uhlík, který však zůstal dále ve funkci o. š. i. v Plzni a proto zastupujícího řed. dále zastával p. odb. učitel. Jan Hlaváček.

Z učit. sboru odešli: Jos. Zeman a Hel. Šímová, do sboru přistoupili: Vl. Šťáralová, Jos. Konštacký, Jar. Pavlis a Alois Gebhart.

Od 1. listopadu do konce března byly stravovány 4krát týdně chudé děti, hlavně přespolní, polévkou a bílým pečivem.

Před vánoční nadílkou uspořádal učit. sbor „Dětskou akademii“ ve prospěch chudých dětí.

V květnu byly místnosti obecné školy vydesinfikovány, neboť ve šk. roce bylo mnoho dětí nemocno spálou a záškrtem (2 děti zemřely).

Zemřelo 24 lidí a taktéž 24 dětí se narodilo.

Dne 24. srpna o ½ 5 ráno vznikl požár v domku p. Jos. Čubra. Zdejší hasičský sbor včas utlumil oheň.

Rodičovské sdružení pořádalo dne 12. října přednášku učitele Konštackého na thema „Hygiena a škola“ (Ref.: Rakov. noviny, 1931, říjen).


Kronika v PDF (strany 113 - 118)

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:232
TÝDEN:823
CELKEM:1128808

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na