Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

5_kronika

Kronika městyse Kněževes


VII.

Panství Krušovice, obec Kněžoves

Pořádek při hašení ohně

K docílení rychlého uhašení vyskytlého se ohně se následovní pořádek v potahu na cís. král. krajské nařízení od 15. února r. 1828 No. 189 pro jmenovanou obec ustanovuje, který čas od času každoročně vícekráte při obecních schůzkách se oznámit a vůbec v paměť uveden býti má.

1. Noční hlídky, které se v té obci od jistých každoročně k tomu ustanovených vykonávají, jsou v měsíci listopadu, prosinci a lednu od 9 hodin večer až do 4 hodin ráno, v únoru, březnu a dubnu od 9 hodin večer až do 3 hodin ráno, v máji, červnu a červenci od 10 hodin večer až do 3 hodin ráno, v srpnu, září a říjnu od 9 hodin večer až do 4 hodin ráno nařízeny. Povinnost hlídku majícího jest: po ten celý určitý čas místo procházet a na oheň pozor dávat; rychtáři ale přináleží se přesvědčit, zdaž ponocný povinnost svou plní.

2. Když ponocný v místě oheň spatří, tak takový co nejspěšněji místnímu rychtáři oznámit a ostatně jiné lidi tlučením na domovní dvéře neb okna a tak dále svolat má. O další nejrychlejší a nejprospěšnější rozhlášení ohně rychtář pečovat má. K tomu konci hned na zvon znamení k hašení ohně dát nechá, k ouřadu jízdného posla k oznámení ohně odešle, též také do jiných na blízku ležících míst, obzvláště do takových, které přes lesy leží a kde se stříkačka neb nápodobné nářadí k hašení ohně vynachází, vědomost dá, by se ku pomoci přispěti mohlo.

Vykonání podotknutého se následovním za povinnost ukládá:

Do Krušovic k ouřadu jízdně No. 24, 25
Do jiných míst, a to sice:
Do Kolešovic, No. 1, 2
Do Olešné No. 3, 7
Do Chrášťan No. 91, 92

Se zvonem znamení dát: No. 48

K častějšímu upamatování, kam každý z oněch ustanovených poslů oheň ohlásit běžet má, se nařizuje: by v příbytku každého tabulka visela s tím nápisem: N. N. při vyskytlém se ohni v místě do (kupř. Olešné) poběhne.

3. Při obci Kněžovsi se vynachází k hašení ohně následní nástroje: řebříky 4, háky 4, voznice 5, kádě 2.

4. Při hašení ohně bude pořádek tento:
a) S voznicemi neb káděma vodu vozit: No. 9, 13, 20, 28, 44, 62, 69, 72, 76, 77, 79, 81, 82, 102.

b) K nabírání vody: No 19, 32, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 68, 70, 86, 87, 88, 89, 95, 96.

c) S řebříkama a hákama: No. 5, 6, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 22, 37, 38, 42, 58, 114, 59, 63.

d) Se špicí neb sekerou, neb nápodobným nádobím: No. 34, 39, 44, 47, 93, 109, 111, 112, 118, 120.

e) S košíkem na vodu neb s konví: No. 48, 65, 66, 67, 71, 73, 75, 80, 85, 90, 100, 104, 105, 110, 113, 115.

f) Lucerny dají k nabírání a vožení vody: No. 24, 25, 9, 13, 20, 28, 44, 45, 62, 69, 72, 76, 77, 79, 81, 83.

Nadto přítomní se dle uznání a potřeby k nejprospěšnější práci poukážou.

5. Věci a mohovitosti od ohně vynášet a stráž nad tím držet budou: No. 14, 17, 41, 57, 117.

Dobytek místní pastýř odváže a z místa ven vyžene pomocí No. 64, 97, 83, 84, 35.

6. Ke každému numeru přiřknutá práce se vždy od toho samého v potřebném pádu vykonat musí bez ohledu změny držitele tohoto numera.

7. Kdyby se ale z toho numera tato určená práce budoucně vykonat nemohla, neb kdyby pro důstatečné příčiny v rozvrhu těch prací nějaká změna zapotřebí byla, rychtář tu změnu sám předevzíti nesmí, nýbrž má takové při úřadu ohlásit, by se dle uznání a ustanovení úřadu potřebné v týkajícím jak k ouřadu, tak k obci patřícím protokolu poznamenat mohlo.

8. Celý pořádek při hašení ohně až do příchodu od ouřadu k ohni vyslaného rychtář, starší obecní a konšelové obstarají a řídit budou, jakož se také o vykonávání povinných prací osobně přesvědčit mají, ku příkladu mají dohlídnout, zdali poslové ustanovení do určitých míst se odebrali atd.

Pamatování se ale činí, že toto jen pro pád místního ohně předepsáno jest, a při vyskytlém se ohni z místa v okolních obcích hlídka pro uvarování krádeže atd. zdvojena býti a pomoc k hašení ohně dle možnosti se odeslati má.

V Krušovicích 31. srpna 1829

Wird bestätigt Rakonitzer k. k. Kreisamt Schlan am 9. August 1831 (tj. potvrzeno rakovnickým krajským úřadem ve Slaném 9. srpna 1831).

Hrdličžka m./p.

Václav Bušek, starší obecní
Jan Patrák, konšel
Martin Dolejší, konšel
Josef Cedl, rychtář

Opsáno dne 15. listopadu 1864


Další zápisky r. 1864

Obec Kněžoves dostávala od dávných časův každoročně devět sáhů dříví k topení pro školu od knížete z Fürstenbergů. Dle zákonu, daného dne 13. září r. 1864 pro království české, který se týče  patronátu školního a zapravování nákladu na místnosti škol obecných, přestalo dodávání tohoto dříví od knížete z Fürstenbergů a obci připadnou tím nové výlohy ana nyní sama bude muset dříví pro školu kupovati. Platy a vydání množí se a přibývají neustále. Stůjž zde přehled příjmů a vydání obecních, jak známy jsou dle účtovní knihy obecní od roku 1792.

Roku 1792 – Příjem 187 zl. 40 kr. vídeňského čísla,
vydání: 97 zl. 21 kr. vídeňského čísla
Roku 1793 – Příjem: 223 zl., 43 kr., vydání: 94 zl. 48 kr.
Roku 1794 – příjem: 261 zl. 20 kr., vydání: 114 zl. 12 kr.
Roku 1795 – příjem: 283 zl. 3 kr., vydání: 149 zl. 12 kr.
Roku 1796 – příjem: 266 zl. 46 kr., vydání: 122 zl. 13 kr.
Roku 1797 – příjem: 529 zl. 25 kr., vydání: 388 zl., 12 kr.
Roku 1798 – příjem: 284 zl., vydání: 145 zl. 16 kr.
Roku 1799 – příjem: 271 zl. 93 kr., vydání: 126 zl. 24 kr.
Roku 1800 – příjem: 277 zl. 34 kr., vydání: 164 zl. 22 kr.
Roku 1801 – příjem: 296 zl. 35 kr., vydání: 143 zl. 59 kr.
Roku 1802 – příjem: 297 zl. 58 kr., vydání: 136 zl. 53 kr.
Roku 1804 – příjem: 351  zl. 28 kr., vydání: 154 zl. 18 kr.
Roku 1805 – příjem: 373 zl. 41 kr., vydání: 238 zl. 31 kr.
Roku 1806 – příjem: 294 zl. 26 kr., vydání: 210 zl. 23 kr.
Roku 1807 – příjem: 252 zl. 3 kr., vydání: 274 zl. 47 kr.
Roku 1808 – příjem: 234 zl. 9 kr., vydání: 237 zl. 59 kr.
Roku 1809 – příjem: 278 zl. 15 kr., vydání: 274 zl. 49 kr.
Roku 1810 – příjem: 247 zl. 28 kr., vydání: 304 zl. 37 kr.
Roku 1811 – příjem: 711 zl 26 kr., vydání: 586 zl. 12 kr.
Roku 1812 – příjem: 253 zl. 7 kr., vydání: 237 zl. 16 kr.
Roku 1813 – příjem: 245 zl. 33 kr., vydání: 200 zl. 33 kr.
Roku 1814 – příjem: 317 zl. 57 kr., vydání: 299 zl. 7 kr.
Roku 1815 – příjem: 280 zl. 17 kr., vydání: 279 zl. 57 kr.
Roku 1816 – příjem: 248 zl. 55 kr., vydání: 244 zl. 2 kr.
Roku 1817 – příjem: 387 zl. 47 kr., vydání: 408 zl. 59 kr.

Od r. 1818 počíná namístě vídeňského čísla
konvenční mince čili stříbra.
Roku 1818 – příjem: 389 zl. 19 kr., vydání: 374 zl. 2 kr.
Roku 1819 – příjem: 377 zl. 1 kr., vydání: 301 zl. 13 kr.
Roku 1820 – příjem: 429 zl. 47 kr., vydání: 374 zl. 11 kr.
Roku 1821 – příjem: 407 zl. 20 kr., vydání: 327 zl. 20 kr.
Roku 1822 – příjem: 435 zl. 39 kr., vydání: 256 zl. 17 kr.
Roku 1823 – příjem: 533 zl. 15 kr., vydání: 309 zl. 53 kr.
Roku 1824 – příjem: 553 zl. 15 kr., vydání: 412 zl. 22 kr.
Roku 1825 – příjem: 492 zl. 16 kr., vydání: 391 zl. 53 kr.
Roku 1826 – příjem: 423 zl. 55 kr., vydání: 477 zl. 47 kr.
Roku 1827 – příjem: 310 zl. 1 kr., vydání: 303 zl. 2 kr.
Roku 1828 – příjem: 325 zl. 2 kr., vydání: 265 zl. 2 kr.
Roku 1829 – příjem: 379 zl. 46 kr., vydání: 329 zl. 32 kr.
Roku 1830 – příjem: 404 zl. 39 kr., vydání: 453 zl. 53 kr.
Roku 1831 – příjem: 320 zl. 25 kr., vydání: 325 zl. 18 kr.
Roku 1832 – příjem: 554 zl. 38 kr., vydání: 375 zl. 14 kr.
Roku 1833 – příjem: 734 zl. 2 kr., vydání: 287 zl. 30 kr.
Roku 1834 – příjem: 995 zl. 10 kr., vydání: 541 zl. 11 kr.
Roku 1835 – příjem: 977 zl. 40 kr., vydání: 524 zl. 45 kr.
Roku 1836 – příjem: 971 zl. 36 kr., vydání: 479 zl. 8 kr.
Roku 1837 – příjem: 1011 zl. 9 kr., vydání: 928 zl. 40 kr.
Roku 1838 – příjem: 246 zl. 31 kr., vydání: 243 zl. 35 kr.
Roku 1839 – příjem: 242 zl. 55 kr., vydání: 321 zl. 14 kr.
Roku 1840 – příjem: 399 zl. 58 kr., vydání: 399 zl. 1 kr.
Roku 1841 – příjem: 200 zl. 55 kr., vydání: 188 zl. 5 kr.
Roku 1842 – příjem: 212 zl. 48 kr., vydání: 210 zl. 44 kr.
Roku 1843 – příjem: 202 zl. 2 kr., vydání: 192 zl. 3 kr.
Roku 1844 – příjem: 243 zl. 59 kr., vydání: 151 zl. 40 kr.
Roku 1845 – příjem: 510 zl. 21 kr., vydání: 411 zl. 43 kr.
Roku 1846 – příjem: 300 zl. 34 kr., vydání: 170 zl. 35 kr.
Roku 1847 – příjem: 331 zl. 54 kr., vydání: 128 zl. 23 kr.
Roku 1848 – příjem: 405 zl. 27 kr., vydání: 137 zl. 12 kr.
Roku 1849 – příjem: 469 zl. 59 kr., vydání: 319 zl. 40 kr.
Roku 1850 – příjem: 372 zl., vydání: 252 zl. 24 kr.
Roku 1851 – příjem: 434 zl. 19. kr., vydání: 341 zl. 46 kr.
Roku 1852 – příjem: 391 zl. 55 kr., vydání: 544 zl. 16 kr.
Roku 1853 – příjem: 499 zl. 12 kr., vydání: 498 zl. 51 kr.
Roku 1854 – příjem: 635 zl. 13 kr., vydání: 622 zl. 5 kr.
Roku 1855 – příjem: 357 zl. 40 kr., vydání: 366 zl. 31 kr.
Roku 1856 – příjem: 443 zl. 59 kr., vydání: 414 zl. 13 kr.
Roku 1857 – příjem: 426 zl. 41 kr., vydání: 375 zl. 18 kr.
Roku 1858 – příjem: 486 zl. 20 kr., vydání: 483 zl. 68 kr. (rak. čís.)
Roku 1860 – příjem: 331 zl. 27  kr., vydání: 331 zl. 23 kr. (rak.čís.)

Od roku 1861 – 62 – 63 – 64 jsou účty obecní v takovém nepořádku, že nemožno sem příjem a vydání najisto postaviti. Jenom tolik možno na jisto určiti, že má obec dluhu přes 800 l. r. č.


Rychtáři a představení v Kněžovsi od r. 1792 – 1864

1792 - 1795
František Týřl, rychtář
Matěj Štis, konšel
Václav Fojtík, obecní starší

1796
Fr. Týřl, rychtář
Viktorin Preiszler, konšel
Viktorin Kondel, konšel
Josef Dekoj, starší obecní

1797
Frant. Týřl, rychtář
Viktorin Preiszler, konšel
Vojtěch Kotík, konšel
Josef Dekoj, starší obecní

1798
Titéž

1799
Frant. Týřl, rychtář
Viktorin Preiszler, košel
Jan Štis, konšel
Josef Červený, starší obecní

1800
Titéž

1801
Václav Fojtík, rychtář
Viktorin Kondel, konšel
Jan Štis, konšel
Viktorin Preiszler, starší obecní

1802 - 1806
Titéž

1807 – 1808 – 1809 – 1810 – 1811
Viktorin Preiszler, rychtář
Josef Červený, konšel
Jan Patrák, konšel

1812 - 1820
Václav Fojtík, rychtář
František Maurer, konšel
Jan Štis, starší obecní

1821
Václav Fojtík, rychtář
František Maurer, konšel
Jan Švácha, konšel
Josef Cedl, starší obecní

1822
Jan Švácha, rychtář
Václav Štros, konšel
Matěj Kotík, konšel
Josef Cedl, starší obecní

1823
Jan Švácha, rychtář
Matěj Kotík, konšel
Josef Štis, starší obecní

1824
Jan Švácha, rychtář
Matěj Kotík, konšel
Václav Štros, konšel
Frant. Fojtík, starší obecní

1825
Jan Švácha, rychtář
Mat. Kotík, konšel
Václav Štros, konšel
Martin Pavelka, starší obecní

1826, 1827
Titéž

1828 – 1833
Josef Cedl, rychtář
Jan Patrák, konšel
Martin Dolejší, konšel
Václav Bušek, starší obecní

1834
František Vystup, rychtář
Jan Patrák, konšel
Jos. Vrábík, konšel
Jan Červený, starší obecní

1835
Titéž

1836
Titéž

1837
Jan Hornof, rychtář
Jan Červený, starší obecní
Jan Srp, konšel

1838
Titéž

1839
Jan Hornof, rychtář
Jan Srp, konšel
Josef Vrábík, starší obecní

1840 – 1843
Titéž

1844
Jan Štis, rychtář
Josef Vrábík, starší obecní

1845 – 1848
Titéž

1849
Jan Štis, přednosta
Frant. Cedl, radní
Josef Vrábík, starší obecní

1850 - 1852
Jan Štis, přednosta
Frant. Cedl, radní
Josef Šíma, radní
Jakub Hejda, výbor
Prokop Černý, výbor
Jan Hornof, výbor
Josef Vrábík, starší obecní

1853
Frant. Cedl, úřadující radní
Josef Šíma, radní
Josef Vrábík, výbor
Jak. Hejda, výbor
Jan Hornof, výbor
Viktorin Kučera, výbor
Frant. Štis, výbor
Jan Štis, výbor a početvedoucí

1854
Frant. Cedl, představený
Josef Šíma, radní
Jakub Hejda, výbor
Jan Patrák, výbor
Vavřinec Nagl, výbor
Frant. Štis, výbor
Jan Hornof, výbor

1855
Frant. Cedl, představený
Jos. Šíma, radní
Jakub Hejda, výbor
Jos. Vrábík, výbor
Vavřinec Nagl, výbor
Prokop Černý, výbor

1856
Titéž

1857 - 1858
Frant. Cedl, představený
Jos. Šíma, radní
Jos. Vrábík, výbor
Jan Hornof, výbor
Jakub Hejda, výbor

1859 – 1860
Titéž, představeným však Jan Patrák

1861
Fr. Koubek, představený
Fr. Štis, I. radní
Jos. Patrák, II. radní
Jan Patrák, výbor
Jak. Hejda, výbor
Vác. Štis, výbor
Jos. Vystuf, výbor
Fr. Ransdorf, výbor
Vác. Ibl, výbor
Viktor Kučera, výbor
Fr. Cedl, výbor
Jos. Tůma, náhradník
Vojt. Cedl, náhradník
F. Vojáček, náhradník
Fr. Stehlík, náhradník
Jos. Ledvinka, náhradník
Fr. Soukup, náhradník

1862
Titéž

1863
Fr. Štis, představený
Fr. Cedl, I. radní
Jos. Patrák, II. radní
Fr. Cedl, výbor
Jak. Hejda, výbor
Jan Patrák, výbor
Viktor Kučera, výbor
Jos. Vystuf, výbor
V. Štis, výbor
Fr. Ransdorf, výbor
Vác. Ibl, výbor
Jos. Tuma, výbor


Kronika v PDF (strany 21-29)

Pokračování

 

 

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:10
TÝDEN:1425
CELKEM:1141104

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na