Kněževes - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

Městys Kněževes

Směrnice č 1/2015

Účinnost od 31.3.2015

Smyslem této směrnice je stanovit zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.Cílem je dosáhnout transparentnosti postupů, rovného zacházení,zákazu diskriminace.

Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon"), tj. veřejných zakázek na dodávky a služby pod 2.000.000,- Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce           pod 6.000.000,- Kč.

 

1. Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 6 zákona není obec v souladu s § 18 odst. 3 povinna zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené   v § 6 tj. zásady transparentností, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tato směrnice stanoví následující postup.

1.1. Veřejné zakázky malého rozsahu do 200.000 Kč bez  DPH  - přímá realizace

Dodavatele pro veřejné zakázky malého rozsahu (dodávka zboží a služeb), jejichž předpokládaná cena nepřesáhne 100.000,- Kč bez DPH, vybírá bez výběrového řízení starosta. Dodávky nad 100.000,- do 200.000,- Kč bez DPH vybírá starosta společně s místostarostou. Jsou přitom povinni dodržet zásady stanovené v článku 1. O výběru dodavatele a parametrech dodávky zpracují a spolupodepisují předem stručný zápis.

        1.2. Veřejné zakázky malého rozsahu nad 200.000 Kč do 500.000,- Kč   

        bez DPH  - výzva nejméně jednomu dodavateli

O veřejných zakázkách malého rozsahu, v rozsahu nad 200.000, Kč až do 500.000,- Kč bez DPH rozhoduje bez vypsání výběrového řízení usnesením zastupitelstvo městyse (dále jen ZM).

U těchto veřejných zakázek malého rozsahu může ZM vycházet pouze z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností. Výběr dodavatele pro tyto zakázky se odůvodní v usnesení ZM. Tyto „zakázky“ se nezapisují do centrální evidence zakázek zadávaných městysem.

       1.3. Veřejné zakázky malého rozsahu nad 500.000,- Kč bez DPH  - výzva nejméně třem dodavatelům

O veřejných zakázkách malého rozsahu, jejichž předpokládaná cena

 • v případě zakázky na dodávky nebo služby přesáhne 500.000,- ­Kč a nedosáhne 2.000.000,- Kč bez DPH
 • v případě zakázky na stavební práce přesáhne 500.000,- Kč a nedosáhne       6.000.000,- Kč bez DPH

rozhoduje ZM.

U těchto veřejných zakázek malého rozsahu se vyzvou nejméně 3 dodavatelé k předložení nabídky. Text výzvy a seznam přímo obeslaných dodavatelů schvaluje ZM. Dále ZM jmenuje výběrovou komisi s minimálním počtem 3 členů. Předsedou komise určí ZM člena zastupitelstva, ostatní členové mohou (ale nemusí) být členy zastupitelstva. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, výběrová komise vyřadí, vyřazení odůvodní a dále již je nehodnotí. Výběrová komise posoudí doručené nabídky, navrhne pořadí vybraných uchazečů, o průběhu       a výsledcích jednání sepíše zápis. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne s konečnou platností ZM.

                                 2. Společná ustanovení k čl. - 1.3.

Ve výzvě dle této směrnice se uvede zejména:

 1. identifikace zadavatele
 2. vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
 3. místo a doba plnění
 4. požadovaný obsah nabídky
 5. kritéria hodnocení nabídky 
 6. doložení těchto dokladů:
 • již při předložení nabídky:

prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů); oprávnění k podnikání doloží v kopii

 • vybraným uchazečem před podpisem smlouvy:

prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu) včetně předložení výpisu s obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší 90 dnů oprávnění   k podnikání může doložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii

čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria (u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):

 1. není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)
 2. v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku
 3. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
 4. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení, příspěvku          na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není prodlení se splácením splátek
 • čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata, souvisí  s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce.
 1. platební podmínky
 2. způsob a místo podávání nabídek
 3. další požadavky a podmínky

Znění výzvy dle této směrnice se zveřejní na úřední desce a na webových stránkách obce, tím se veřejná zakázka malého rozsahu stává otevřenou a vytváří se tak prostor k předložení nabídky  i pro jiné, než oslovené dodavatele.

Jednotliví členové ZM mohou do 3 dnů po projednání návrhu doplnit seznam firem, které úřad vyzve k předložení nabídky.

Uchazečům bude písemně do pěti pracovních dnů od rozhodnutí ZM oznámeno, zda byli vybráni k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu či nikoliv a čí nabídka byla vybrána.

Vzor výzvy je uveden v příloze této směrnice.

                                          3. Závěrečná ustanovení

Tato směrnice byla projednána a schválena usnesením číslo 23/ZM/2015       na zasedání zastupitelstva městyse Kněževes, dne 31. března 2015. Vnitřní směrnice nabývá účinnosti dnem 31.3.2015. Tímto dnem se ruší v plném rozsahu vnitřní směrnice č.1/2014 ze dne 18.12.2014 schválená na veřejném zasedání ZM.

Zastupitelstvo městyse může svým usnesením v odůvodněných případech rozhodnout, že veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána přímo jednomu dodavateli.

                                                          4. Kontrola

Kontrolu dodržování této směrnice vykonává finanční a kontrolní výbor nebo jím pověření pracovníci.

5. Obecné zásady

Směrnice je platná a závazná v celém svém rozsahu pro městys Kněževes

 

Starostka městyse:  Alena Králičková, v.r.

Místostarostka městyse: Eva Janotová, v.r.

 

 

Příloha směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městyse Kněževes

 

Text výzvy:

Městys Kněževes  vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

.............................................................................................................................................(název výzvy)

 1. Zadavatel:

      Městys Kněževes

      zastoupená starostkou:

2. Vymezení plnění výběrového řízení:

3. Doba plnění:

 1. Doručení nabídek:

Zájemci o výběrové řízení po převzetí zadávacích podmínek doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou na adresu Městys Kněževes, Václavské náměstí 124, 27001 Kněževes nejpozději dne  …………do…….hodin.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena

       "Výzva - ........... - neotvírat".

       Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou do soutěže přijaty.

 1. Platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou placeny na základě měsíční fakturace do výše 90% ceny díla. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu ( předání a převzetí díla).

6. Obsah nabídky:

 • základní údaje o uchazeči včetně doložení příslušných dokladů
 • výše nabídkové ceny vč. DPH
 • doba plnění zakázky, délka záruky za jakost a záruční podmínky nebo návrh smlouvy
 • reference o obdobných prováděných akcích (apod.)

 

7. Způsob hodnocení nabídek:

1 ........................       .

2 .......................       .

3 .......................       .

váha .. , % váha .. , % váha .. , %

 

 8. Další podmínky veřejné zakázky:

Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

Nabídku podává uchazeč bezplatně.

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Kontaktní osoba - ...........................................          , tel. ....................................... .

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí zastupitelstva obce.

 

V Kněževsi dne:

starostka městyse

 

Zodpovídá: Správce Webu