Kněževes - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Podmínky dodávky vody

Příloha č.1

 

 

Podmínky dodávky vody

Obec Kněževes, Václavské náměstí 124, 270 01 Kněževes

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Podmínky  se  vztahují  na  dodávky  vody   v rámci uzavřeného smluvního vztahu a jsou součástí

       smlouvy o dodávce vody. Podmínky se řídí zákonem č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro

       veřejnou potřebu, obchodním a občanským  zákoníkem.

 

2. Vymezení pojmů

2.1. Odběratelem  je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, není-li ve smlouvě stanoveno

       jinak, dále pak v případech uvedených v zákoně  organizační složka státu, popř. společenství vlastníků.

       Pokud uzavírá smlouvu společný zástupce spoluvlastníků pozemků nebo stavby  má se za to, že jedná

       po dohodě a ve shodě s  nimi. Pokud je zásobováno přípojkou více vlastníků  pozemků nebo staveb,

       pak se má za to,že odběratelem je vlastník prvního pozemku nebo stavby, který je na vodovod

       připojen,není-li dohodnuto jinak.

2.2. Dodavatelem je vlastník vodovodu nebo  provozovatel, pokud byl k uzavírání smluv s odběrateli

       vlastníkem smluvně pověřen.

2.3.    Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu

        k vodoměru. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

2.4.    Opravou vodovodní přípojky je odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození zařízení za účelem uvedení do původního stavu nebo jinak provozuschopného stavu, nikoli však při totálním poškození zařízení, či provedení změn, které by měly vliv na jeho funkci a vlastnosti.

2.5.    Vodné  je cenou za dodanou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním.Právo na vodné vzniká

        vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem, a není-li vodoměr, vtokem vody do

        vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového

        stojanu.

2.6.    Ukončení odběru je ukončení dodávky vody vodovodní přípojkou. Provádí jej dodavatel na žádost a na náklady odběratele. Smluvní vztah trvá do doby odpojení přípojky od vodovodu, nebo do doby převodu odběru na nového odběratele. Převodem odběru je ukončení smlouvy s  původním odběratelem a uzavření smlouvy s novým odběratelem.Oba odběratelé písemně potvrdí datum převodu a stav měřidla při převodu.

 

3. Společná práva a povinnosti dodavatele a odběratele

3.1. Ve výjimečných případech při uzavírání smlouvy  se mohou strany dohodnout,    že příjemcem zdanitelného plnění a plátcem faktur – daňových dokladů je třetí osoba(uživatel nemovitosti). Odběratel  však zůstává plně zodpovědný za závazky ze smlouvy a ručí za všechny pohledávky vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem. Odběratel může zmocnit jinou osobu i k úkonům spojeným s běžným provozem přípojky vůči dodavateli (vstup na pozemek, kontrola a výměna vodoměrů, odběr vzorků na rozbor, apod.)

3.2.   Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod  v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy o dodávce vody . Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na vodovod  změnily natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy na straně odběratele. Dodavatel je oprávněn přezkoušet údaje uvedené odběratelem a požadovat změnu smluvního vztahu dle zjištěné skutečnosti.

3.3.  Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k přípojce a vodoměru. Pokud není odběrné místo v době odečtu přístupné ,je odběratel povinen na zvláštním tiskopisu ohlásit dodavateli přesný stav počítadla -  vodoměru do 5 dnů (tiskopis k ohlášení stavu vodoměru zanechá u odběratele pracovník provádějící odečet). Jestliže tak odběratel neučiní,je dodavatel oprávněn vyfakturovat  množství vycházející z průměrné dodávky vody za minulé fakturační období popř. jiným způsobem dle zákona. Termín odečtu stanovuje  dodavatel.

 

4. Práva a povinnosti odběratele

4.1.   Odběratel  je povinen před uzavřením smlouvy prokázat vlastnictví k pozemku nebo stavbě připojené na vodovod.

4.2.      Odběratel  je povinen poskytnout dodavateli potřebné údaje  v souvislosti se smlouvou, jakož i údaje o rozdělení spotřeby na domácnosti a ostatní.

4.3.  Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením (mechanickým, ohněm,mrazem) a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli závady v  měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru ze strany    odběratele je nepřípustný a dodavatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci.Poškození tohoto zajištění je hodnoceno jako porušení smlouvy. Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobeno přímým zásahem nebo nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem,hradí škodu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel. Pokud je vodoměr umístěn v šachtě,je odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla přístupná a odvodněná.

4.4. Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu podružný vodoměr.Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodané vody.

4.5.  Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak,odběratel může odebírat vodu z vodovodu  pouze pro potřebu uživatelů připojené nemovitosti.          

 

5.   Práva a povinnosti dodavatele

5.1.  Dodavatel  nesmí při uzavírání smlouvy a po dobu jejího trvání  jednat v  rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele  diskriminovat.

5.2. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody bez předchozího upozornění jen v případech

          živelní pohromy, při havárii vodovodu, vodovodní přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.

5.3.  Dodavatel je dále oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:

a)       při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích

b)             nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že možným ovlivněním jakosti vody   ve vodovodu může ohrozit zdraví,  bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku

c)             neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu

d)           bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky

e)          neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce, nebo na vnitřním vodovodu zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny

f)            při prokázání neoprávněného odběru vody

g)           v případě prodlení odběratele s placením vodného podle sjednaného způsobu úhrady  delšího než 30 dnů.

5.4. Přerušení nebo omezení dodávky vody  podle odstavce 5.3 je dodavatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omezení dodávek vody:

a)    podle odstavce 5.3  písm. b) až g) alespoň 3 dny předem

b)      podle odstavce 5.3 písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením  doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací

5.5. V případě přerušení nebo omezení dodávky vody podle  odstavce 5. 2  a  5. 3 písm. a) je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou  v mezích technických možností a místních podmínek.

5.6. V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody    došlo podle odstavce 5.3 písmen b) až  g),  hradí náklady s tím spojené odběratel.

 

6. Dodávka vody ,stanovení množství dodané vody

6.1.  Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky.

6.2. Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem  a podléhá úřednímu ověření v souladu se zvláštními právními předpisy.

6.3.  Má-li odběratel  pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na  vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit  nejpozději při výměně vodoměru. Dodavatel je povinen na základě písemné  žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení  vodoměru u autorizované zkušebny, přičemž odběratel  je povinen poskytnout  dodavateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí dodavatel  neprodleně písemně odběrateli.

6.4. Osazení, údržbu a výměnu vodoměrů provádí dodavatel a nese náklady na tyto činnosti.

6.5. Povinností odběratele  je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené   dodavatelem.  Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání dodavatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.

 

 

7. Doručování

Písemnosti a daňové doklady (faktury) jsou zasílány na doručovací adresu , určenou ve smlouvě odběratelem.

 

8. Neoprávněný odběr vody

8.1. Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr

a) před vodoměrem

b) bez uzavřené smlouvy  nebo v rozporu s ní

c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává  nebo    zaznamenává odběr menší  než je  odběr skutečný

d) přes vodoměr, který odběratel  nedostatečně ochránil před poškozením

 

 

9. Úrok z prodlení a náhrada škody

9.1. Pro  případ  prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy bude uplatňován úrok z prodlení ve výši dle

       zákona.

9.2. Náhrada škody vzniklé jedné ze smluvních stran neoprávněnými zásahy a jednáním druhé strany se

řeší přednostně na základě vzájemného projednání a dohody. Nedojde-li k dohodě bude věc řešena

podáním návrhu poškozené strany na rozhodnutí soudem.   

 

10.Reklamace

Reklamační řád, který upravuje reklamace v rámci smlouvy, práva a povinnosti odběratele a dodavatele při reklamacích, je spolu s ostatními dokumenty předepsanými v rámci zákona k dispozici odběratelům v sídle dodavatele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

Zodpovídá: Eva Janotová