Kněževes - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Oznámení o vydání ÚPO Kněževes - Opatření obecné povahy Zastupitelstva městyse Kněževes

 
Veřejná vyhláška
 
OZNÁMENÍ
 
o vydání územního plánu (ÚP)
KNĚŽEVES 
formou opatření obecné povahy
 
 
Zastupitelstvo městyse Kněževes oznamuje,
 
že v  souladu s ustanovením § 6 odst. (5) písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon - SZ), vydává za použití § 188 odst. (3) a § 54 odst. (2) SZ, § 13 přílohy č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojením s § 141 a násl. zák. č. 500/2004Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. y) zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ÚP Kněževes formou opatření obecné povahy (dále jen OOP).
 
OOP je vystaveno v  pracovních dnech k veřejnému nahlédnutí na ÚMě Kněževes, Václavské nám. 124, 270 01 Kněževes (tel. mobil  604 970 631 – starostka Eva Janotová), po dobu 15 dnů od 23.12.2011 do 8.1.2011. Dále je OOP vystaveno na http://www.mestys-knezeves.cz.
 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
 
Proti návrhu územního plánu Kněževes, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zák. č. 500/2004 správní řád)
 
 
 
.
 
 
 
starostka městyse  E. Janotová                                               razítko městyse 
 
 
 
 
Vyvěšeno:   23.12.2011
 
Sejmuto:      8.1.2012
 

Opatření obecné povahy Zastupitelstva městyse Kněževes

č. 1/2011, ze dne 20.12.2011 územní plán Kněževes   

celé znění zde

 
Datum sejmutí: 8. 1. 2012 Zodpovídá: Eva Janotová