Kněževes - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 O regulaci pohybu psů a domácího zvířectva na území obce Kněževes

Obec Kněževes

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005

 

O regulaci pohybu psů a domácího zvířectva na území obce Kněževes

 

Zastupitelstvo obce Kněževes vydává podle § 84 odst. 2 písm. i) a v souladu s § 10 písm. a) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dne 24.2.2005 Obecně závaznou vyhlášku k regulaci pohybu psů a domácího zvířectva na území obce  Kněževes.

 

Článek 1

Základní ustanovení

  1. Obec Kněževes v zájmu ochrany veřejného pořádku a zabezpečení klidného a spořádaného soužití svých občanů doplňuje souhrn pravidel chování na veřejnosti o omezení volného pohybu psů a domácího zvířectva na území obce Kněževes.
  2. Vyhláška se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby na katastrálním území obce Kněževes, které se na tomto území zdržují.

 

Článek 2

Obecné zásady k regulaci pohybu zvířat

  1. Zvířata, zvláště psi a drůbež, musí být zabezpečena v nemovitostech tak, aby volně nepobíhala po ulicích, neohrožovala bezpečnost provozu na silnicích, občanů a neznečišťovala veřejné prostranství obce.
  2. Na veřejném prostranství v zastavěné části obce (veřejným prostranstvím dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou všechna náměstí, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru) se pes pohybuje pouze na vodítku v doprovodu svého držitele, popřípadě jiné osoby, pověřené držitelem psa.
  3. Při pohybu psa na veřejném prostranství zajistí majitel osobně, nebo v zastoupení pověřené osoby, jíž byl doprovod psa svěřen, úklid psích sekretů. Odstranění sekretů se řídí obecně platnými hygienickými zásadami.

 

Článek 3

Sankce

Při porušení povinností týkajících z této vyhlášky bude postupováno dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.3.2005.

 

   Čecháková Ivana                                                    Janotová Eva

  Místostarostka                                                          starostka

 

 

vyvěšeno: 25.2.2005

Sejmuto: 18.3.2005 

Zodpovídá: Eva Janotová